ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W REKOLEKCJACH [27 CZERWCA – 4 LIPCA, BÓBRKA K. SOLINY]

Lectio Divina

>>>Pallotyńska Wspólnota w Bóbrce k. Soliny zaprasza na rekolekcje w rytmie Lectio Divina.
W dniach od 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Wolski.

 

CHARYZMAT: Miłosierdzie Boże w życiu i pismach św. Wincentego Pallottiego

Pallotti o miłosierdziu

Każdy człowiek korzysta z miłosierdzia Bożego. Nie możemy jednak mówić o jakimś głębszym przeżywaniu tej prawdy przez każdego człowieka. Naturze bowiem ludzkiej, osłabionej przez grzech, trudno zdobyć się na postawę uznającą, że wszystko, co posiada, zawdzięcza miłosierdziu Bożemu. Tymczasem gdy spojrzymy na dzieje stosunku człowieka do Boga w świetle Pisma świętego, to zauważamy prawie na każdej karcie, że prawdę tę przeżywali przede wszystkim ci, którzy potrafili patrzeć na siebie w świetle prawdy Bożej, odczuwać swoją słabość, winę, potrzebę pomocy, przebaczenia...

„Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości; w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość” [Ps 51, 3]. „Ulituj się nad nami, Synu Dawida” — proszą dwaj ślepcy w poczuciu swojej słabości i nędzy. Uzdrowieni zaś rozsławiają doznane- miłosierdzie „po całej tamtejszej okolicy” [Mt 9, 27-31], podobnie, jak to czyni po wszystkie czasy Dawid w swoim psalmie. Pismo święte na wielu miejscach podkreśla, że ufność, pokładana w miłosierdziu Bożym, nigdy nie doznaje zawodu, gdyż „oczy Jahwe nad tymi, którzy się Go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce” [Ps 33, 18].

Więcej…

 

PALLOTTI - ŚWIĘTY NA CZASIE

Św. Wincenty PallottiŻył w Rzymie w pierwszej połowie XIX wieku. Był zwyczajnym, pełnym gorliwości apostolskiej kapłanem, mężem wielkich pragnień i mistykiem zatopionym w Bogu. Stał się inspiratorem wielu dziejowych poczynań. Jego dążenie do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród członków Ludu Bożego przyjęło konkretną formę w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, które powołał do życia w 1835 roku.

Wincenty Pallotti pozostaje nie tylko wielkim Świętym, ale „świętym na czasie”, gdyż pragnienia jego stały się dziś bardziej zrozumiałe, a jego świętość bardziej pociągająca i godna naśladowania niż przed laty.

Więcej…

 

Testament duchowy Ojca Założyciela

Testament duchowy to sporządzony w formie listu tekst, który ksiądz Wincenty Pallotti napisał we wrześniu 1840 roku, przebywając w diecezji Osimo. „List” ten odnaleziony i otwarty zaraz po śmierci Pallottiego (22 stycznia 1850 r.), był od tamtego momentu przechowywany i traktowany jako Jego duchowy testament.

 

CEL I NATURA STOWARZYSZENIA

Nazywa się ono Stowarzyszeniem Apostolstwa Katolickiego nie dlatego, jakoby zamierzano przez to podkreślić, iż samo w sobie posiada Apostolstwo Katolickie, ale dlatego że wzywa wszystkich, zaprasza wszystkich, rozbudza gorliwość i miłość u wszystkich wiernych należących do każdego stanu, stanowiska i zawodu, by wszyscy z pokorą i miłością, ze czcią i religijnym szacunkiem odnosili się do Apostolstwa Katolickiego, które Jezus Chrystus ustanowił w swoim Kościele.
(Por. S. Vincenzo Pallotti, Opere complete [OOCC], pod red. ks. F. Moccia, I, 4-5).

Więcej…

 

Kim są Pallotyni ?

Pallotyni, a właściwie Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (łac. Societas Apostolatus Catholici – SAC), to katolicka wspólnota księży i braci, założona przez św. Wincentego Pallottiego w I połowie XIX wieku. Pallotyni charakteryzują się licznymi dziełami duszpasterskimi i misyjnymi na wszystkich kontynentach oraz promowaniem współpracy z ludźmi świeckimi. Pallotyni są integralną częścią Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a według prawa kanonicznego są stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie papieskim.